ingenieurs met een groene bril ingenieurs met een groene bril
Balk

CO2 Prestatieladder

De verwachte klimaatverandering is de grootste uitdaging voor de komende decennia. De aandacht die de afgelopen jaren hieraan is besteed heeft geleid tot het nemen van maatregelen vanuit de maatschappij. Wereldwijd worden er initiatieven genomen om de CO2 uitstoot te reduceren. Het beperken van de CO2 uitstoot past voor Adviesbureau Brouwers binnen het beleid inzake duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Als hulpmiddel om het duurzaam beleid op het gebied van CO2 reductie vorm te geven heeft Adviesbureau Brouwers gekozen voor de toepassing van het CO2 prestatieladder. Dit model heeft als doel om inzicht te verschaffen in de CO2 uitstoot en om te motiveren om maatregelen te treffen gericht op de reductie van CO2 uitstoot. Door het toepassen van dit managementsysteem kan Adviesbureau Brouwers de huidige uitstoot meten, veroorzakers specifiek inzichtelijk maken en concrete doelstellingen hieraan verbinden. De opgedane kennis en ervaring wordt op een zo transparant mogelijke wijze gedeeld met verschillende stakeholders zoals opdrachtgevers, leveranciers, collega’s, onderaannemers en maatschappelijke partners.

Het CO2 prestatieladder systeem is gei╠łntegreerd in het bestaande managementsysteem dat ook is gecertificeerd volgens ISO 9001. Op 5 oktober 2021 heeft de initiële certificatieaudit plaatsgevonden waarna het adviesbureau op 15 oktober 2021 het CO2-bewust certificaat op niveau 3 van de CO2 prestatieladder behaald heeft. 

Onze doelstelling is om in 2025 de CO2-uitstoot (scope 1 en 2) met 10% gereduceerd te hebben ten opzichte van 2020. Een actueel overzicht van de tot op heden uitgevoerde energiebesparings- en CO2-reductie maatregelen vind u hier. De stand van zaken met betrekking tot de reductiedoelstellingen staan in dit overzicht

Meer informatie over ons energiebeleid, doelstellingen, bereikte resultaten, deelname aan initiatieven, projecten met gunningsvoordeel  en de maatregelen die wij hebben getroffen en nog gaan treffen, vindt u in de volgende documenten:

Informatie m.b.t. ons CO2-bewust certificaat is ook te vinden op de  SKAO-pagina van Adviesbureau Brouwers  

Voor meer algemene informatie m.b.t. de CO2 prestatieladder kun je terecht op de website van SKAO